کلیدواژه‌ها = سبک های مقابله
بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 45-53

حمید رحیمی؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زینب قدوسی