مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی (ECNM) - فرایند پذیرش مقالات