بررسی سبک های مذاکره کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه : مذکره به عنوان ابزار برقراری توافق بین افراد نقش عمده ای در تحقق اهداف سازمانی ایفا می نماید. در این میان کادر پرستاری به دلیل ویژگی های خاص محیط سازمانی و موقعیت شغلی خود نیز به طور ویژه ای به مهارت های مذاکره ای بسیار بالایی نیازمند می باشند.
هدف : هدف این مطالعه بررسی سبک های مذاکره کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران می باشد .
مواد و روش ها : این پژوهش در قالب یک طرح توصیفی بر روی 136 نفر از پرستارانی که در زمان انجام پژوهش در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران مشغول به کار بودند با نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد . ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه سبک های مذاکره پیره بوده است.
یافته ها : نتایج حاکی از آن است که میزان بهره گیری کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران از سبک های مذاکره هنجاری، تحلیلی و واقع گرایی در حد بالا و میزان بهره گیری کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران از سبک مذاکره شهودی در حد متوسط بوده است. میزان بهره گیری کادر پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر شهر تهران از سبک های مذاکره هنجاری، تحلیلی و واقع گرایی در مقایسه باسبک مذاکره شهودی بیشتر بوده است. در بعد متغیر های تعدیل کننده نیز نتایج بیانگر معناداری تفاوت در سطوح مختلف متغیر های نوع همکاری، سابقه خدمت و سطح تحصیلات می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات