اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

بدیهی است که پیشرفت جوامع امروزی درگرو رشد و توسعه علمی است. انتقال یافته‌های علمی و انجام تحقیقات و مبادله اطلاعات بین دانشگاه‌ها عامل تعیین‌کننده توسعه علمی و زمینه‌ساز خودکفایی در تحقق سلامت همه جانبه جامعه است. انتشار این مجله فرصتی را فراهم می آورد تا ایده‌ها و رهنمودهای جدید در قلمرو اخلاق پرستاری و مامایی از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بنابراین به منظور توسعه و نشرعلوم پرستاری مامایی، مجله علمی پژوهشی اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با اهداف زیر  منتشر خواهد گردید:

  1- ثبت و نشر نتایـج تحقیقات در زمینه  فرهنگ و اخلاق در پرستاری و مامایی به منظور ارتقاء سطح آگاهی علمی، تولید و نشر دانش پرستاری و مامایی

2- کمک به توسعه علم و پژوهش در سراسر کشور

  3- تلاش بـرای ورود و عضـویـت در بــانک‌هـای اطـلاعـاتـی و شبکه‌های اینترنتی بیـن المللی

  4-کمـک به ارتقـای سطـح پـژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه پرستاری و مامایی

  5- انتشار بـه مـوقع یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه پرستاری و مامایی به منظور گسترش مرزهای دانش

  6- تـلاش جهت ارائة ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه پرستاری و مامایی

  7- ایجـاد بستـر مناسب جهـت ایجـاد ارتبـاط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی

  8- اطـلاع رسـانی در زمینـه‌هـای پـژوهشـی تخصصی پرستاری و مامایی و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور