راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقالات

 هدف از نشر مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی – پژوهشی کشور می‎باشد.

    

توجه:

ü  نویسنده مسؤول باید تعهدنامه کتبی مبنی بر اینکه مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده را به دفتر مجله علمی ارسال نماید.

ü  تایپ چکیده فارسی با قلم B Mitra نمره 11 و متن مقاله با قلم B Mitra نمره 13، چکیده انگلیسی با قلم  Times New Roman نمره 10 باشد.

ü  در خصوص پژوهشهای مداخله ای نظر کمیته اخلاق مؤسسه مربوطه و ثبت آن در سایت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) ضروری است.

 

  انواع مقالات قابل قبول عبارتند از:

   الف) مقالات اصیل کمی و کیفی (Original Articles)

 ب ) گزارش مورد (Case Report)

 ج ) مقالات مروری (Review Articles) در صورتی پذیرفته می شوند که نویسنده یا نویسندگان آن حاصل و نتایج کارهای تحقیقاتی خود را با دیگران مقایسه کرده باشند.

 

  نحوه ارائه متن مقالات اصلی:

1- صفحه عنوان (Title Page) به زبان فارسی و انگلیسی

 الف: عنوان کامل مقاله

 ب: نام و نام خانوادگی و بالاترین درجه علمی و سمت ‎دانشگاهی نویسنده(گان) (نویسنده‎ مسؤول ‎با علامت * مشخص‎شود).

 ج: نام گروه آموزشی نویسنده

 د: نام، آدرس پستی و پست الکترونیکی نویسنده مسؤول شامل: شهر، دانشگاه، دانشکده، پست الکترونیک، تلفن دانشکده، تلفن منزل، تلفن همراه و نمابر.

 هـ: درج عنوان مکرر مقاله (Running Title)

 و: موسسات یا سازمانهایی که کمک مالی، تجهیزاتی، داروئی و ... را فراهم نموده اند.

 

 

 2- خلاصه مقاله:

ü  خلاصه مقاله باید حداکثر 250 کلمه بوده و به تفکیک حاوی عنوان، قسمت‎های مقدمه و هدف، مواد و روش‎ها، یافته‎ها، نتیجه‎گیری و واژه‎های کلیدی باشد.

ü     استفاده از 3 تا 5 واژه از واژگان فهرست Mesh (عناوین مباحث پزشکی) در ایندکس مدیکوس توصیه می‎شود.

ü  خلاصه مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‎ای جداگانه ارسال شود. ( چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد)

 3- متن: شامل مقدمه، مواد و روش‎ها، یافته‎ها، بحث، نتیجه‎گیری نهایی و تشکر و قدردانی است.

ü  روش بررسی باید در همه بخش‎های انتخاب نمونه، روش و تحلیل آماری به آن حد تفصیلی نوشته شود که دیگران نیز بتوانند پژوهش را دوباره تکرار کنند.

ü     تعداد صفحات متن نباید از حداکثر 10 صفحه 20 سطری تایپی تجاوز نماید.

ü     شماره منابع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود.

 4- جداول و نمودارها:

ü      تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با یافته ها و حجم مقاله باشد.

ü      مجموع جدول‎ها و نمودارها از چهار عدد تجاوز ننماید.

ü   نمودارها و جدول‎ها با ذکر شماره و عنوان کامل با نرم‎افزار Word و با اعداد فارسی در بخش یافته‎ها و پس از محل ارجاع رسم شوند.

ü     از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‎های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب شود.

ü     جداول باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‎افزار Word و با اعداد فارسی تایپ شوند.

ü  نمودارها نیز باید دارای عنوان کامل بوده و ترجیحاً برای رسم آنها از نرم‎افزار Excel استفاده شود (مشخص بودن مقادیر نمودار و نیز فارسی بودن اعداد در نمودار الزامی است).

5- عکسها: در پشت عکس مشخصات عنوان مقاله، نویسنده و شماره عکس ذکر شود.

ü     در مورد عکس‎هایی که از بیماران تهیه شده است، پوشاندن بخش‎هایی که مشخص کننده هویت بیمار است، الزامی است.

ü     بایستی عکس‎ها اصل باشند و از ارسال کپی و نیز عکس‎های با کیفیت پایین خودداری گردد.

ü  تصاویر می بایست سیاه و سفید در ابعاد حداکثر 12*8 سانتیمتر و با زیرنویس مربوطه بصورت فایل الکترونیکی با پسوند *.jpg ارسال شوند.

 6- شیوه نگارش فهرست منابع:

ü     منابع بر اساس سیستم ونکور به صورت پی‎درپی و بر اساس استفاده آنها در متن شماره‎گذاری شود.

ü     در نشریه اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی، منابع فارسی نیز در قالب منابع انگلیسی تنظیم می گردند.

ü  ترتیب نوشتن منابع متن، به ترتیب ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به عبارتی دیگر به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص می یابد.

ü     هنگامی که از چند منبع  که شماره های آنها متوالی و پشت سر هم است، استفاده میکنید، از خط فاصله (-) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید. مثل : (8-3)

ü     هنگامی که از چند منبع ( که شماره های آنها پشت سرهم نیست) استفاده میکنید، بین هر شماره با شماره بعدی، یک علامت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید. مثل: (8، 7، 6 ، 2 ) یا ( 10، 7، و 5-2 ) 

 

 

 منابع مقالات می بایست به شرح ذیل و با حروف لاتین نگارش گردد:

 

مقاله از مجله چاپی:

نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک با حروف بزرگ (.) نام مقاله (.)عنوان اختصاری مجله (.)سال انتشار (; ) دوره (جلد): شماره صفحات.

 

مثال:

 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Fried LHP, Lvanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996; 73(8): 1006-12.

 نکات مهم:

1. اگر نویسندگان مقاله، شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند، باید نام همه آنان درج شود. در هنگام تایپ اسامی، بین هر اسم، یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید. پس از تایپ آخرین اسم، به جای ویرگول، نقطه بگذارید.

2. اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک فاصله، عبارت ‘et al” را تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.

3. اولین حرف نام نویسنده (ها)، عنوان و همچنین کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.

4. نوشتن جلد و شماره مجله ضروری است.

5. برای یافتن نام خلاصه شده مجلات، می توان به بانک اطلاعاتی www.PubMed.com قسمت "Journals in NCBI Databases" مراجعه کرد.

 

مثالهای دیگر برای مقاله چاپ شده در مجلات:

Volume with supplement ضمیمه یک جلد  


Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

 

Issue with supplementضمیمه یک شماره   


Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.

 

Volume with partبخشی از یک جلد   


Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

 

Issue with part بخشی از یک شماره


Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

 

مقاله از مجله الکترونیکی:

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ( اسامی نویسندگان با کاما از دیگری جدا شود). عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله [اینترنت]. روز و ماه و سال انتشار [روز ماه و سال استناد به آن]؛دوره (جلد): شماره صفحات. Available from: URL

 

مثال:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102 (6):966 - 969. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

 

 مقاله از یک وب سایت:

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ. عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [ سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد Available from: URL.[

نکته: در صورتی که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، بجای date از عبارت  No date یا Undated استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.

مثال:

American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a

step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association;

2011[updated 2011 April 28; cited 2011 May 4th] . Available from: http://www.amaassn.

org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic.

 

 

منابع الکترونیکی : اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل کنید.

 

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

 1. نویسنده : Kilmartin M.
 2. عنوان صفحه(مدرک): Women in GP: a strategy for women GPs. و سال انتشار مطلب 2003
 3. عنوان وب سایت: RACGP Online.
 4. درج عبارت Available at:” “ و سپس نشانی اینترنتی
 5. تاریخ مشاهده صفحه' Accessed Jul 30, 2003.

 

 

اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد، ابتدا عنوان مطلب را درج کنید:

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

 

مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعاتی تمام متن ProQuest

 • برای درج مشخصات مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاههای اطلاعاتی مختلف مانند مثال زیر عمل کنید.
 • درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردی است که برای درج مشخصات مقاله انگلیسی به کار می برید. تنها تفاوت، درج عبارت [serial online] به معنای “ نشریه الکترونیکی” و ذکر نام پایگاه اطلاعاتی مانند proquest; Elsevier; ScienceDirect; Blackwell Synergy و نظایر آن است

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , Accessed Dec 19, 2003.

کتاب الکترونیکی:

اگر از متن کتابی استفاده می کنید که به شکل CD است ، مانند مثالهای زیر عمل کنید:

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998.

Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex; 1999. Based on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 1999.

اگراز متن کتابی استفاده می کنید که در محیط اینترنت است، مشابه مثالهای بالا بنویسید و به جای عبارت [book on CD-ROM] عبارت [book online] را جایگزین کنید.

مکاتبات با پست الکترونیکی

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart (mh@hospital.wa.gov.au) Feb 5, 2000.

 

 

استناد به پایان نامه

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ. عنوان پایان نامه.[dissertation] ]محل انتشار[: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University

College Dublin; 2009. 270p.

پایان نامه

Duquette LM. Effects of nursing education on the formation of professional values [dissertation]. Canada: University of Toronto; 2004.

 

کتاب با یک نویسنده:

نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک با حروف بزرگ (.) نام کتاب(.)شماره ویرایش یا نوبت چاپ (.) محل نشر(: ) ناشر(; ) سال انتشار(.)

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Bull M. Sound moves: iPod culture and urban experience. London: Routledge; 2007.

 

کتاب با دو تا شش نویسنده:

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ( اسامی نویسندگان با کاما از دیگری جدا شود). عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

 

کتاب با بیش از 6 نویسنده:

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ( اسامی نویسندگان با کاما از دیگری جدا شود)،.et al عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Phillips H, Rogers B, Bernheim KL, Liu H, Hunter PG, Evans J, et al. Community medicine in

action. New York: Eastern Press; 2005,

 

کتاب که نویسنده آن یک سازمان است:

نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep breed improvement

program: performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): Department of

Agriculture, Food and Rural Development; 2000.

کتاب با یک یا چند ویراستار:

نام خانوادگی(گذاشتن یک فاصله) حرف اول نام با حروف بزرگ( اسامی ویراستاران با کاما از دیگری جدا شود). Editors . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

 

Whisnant R, DesAutels P, editors. Global feminist ethics. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers; 2008.

 

مشخصات بخشی یا فصلی از کتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است:

نام خانوادگی نویسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام کوچک (.) نام فصل (.) (In ) (: ) نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک (.) نام کتاب (.) شماره ویرایش (.) محل نشر (: ) ناشر(; ) سال انتشار(.)صفحه اول(خط تیره) صفحه آخر فصل(.)

 

مثال:

 

Boyle JS. Culture, family and community. In: Andrews MM, Boyle JS, eds. Transcultural Concepts in Nursing Care. New York: Lippincott; 1999:308-337.

 

نکات مهم

 1. اولین حرف نام نویسنده، ویراستار ، عنوان و همچنین کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.
 2. محل نشر یعنی اولین شهری که در پایین صفحه عنوان کتاب نوشته شده است . اگرنام بیش از یک شهر وجود دارد، فقظ نام اولین شهر را درج کنید. از به کار بردن کلماتی مانند USA یا Britannia و نظایر آن خودداری کنید.
 3. اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنویسید.
 4. برای شماره صفحه نخست حرف P (نقطه) را تایپ کنید و سپس شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنویسید. مثل:

p. 122-9

p. 1129-57

            زمانی که از صفحات مختلف یک منبع استفاده کرده اید و شماره صفحات هم پشت سرهم و متوالی نیست، مشابه مثال زیر عمل کنید:

p. 333,338,340-5

 1. چنانچه کتاب مورد استفاده از چند جلد تشکیل شده ، شماره جلد را پس از تاریخ انتشار و قبل از صفحات بنویسید. بجای استفاده از کلمه Volume (جلد) ، از کوتاه شده آن یعنی Vol استفاده کنید. مثل:

New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48

 

استناد به منابع فارسی در قالب رفرنس نویس انگلیسی ونکوور:

ü  برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی؛ عنوان، نام نویسنده (گان)، و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عیناً از چکیده انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [In Persian] را اضافه می کنیم.

ü  زمانی که مقاله یا سندی به قدری قدیمی است که چکیده انگلیسی ندارد، صرفاً باید فقط در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه آن خودداری شود.

ü  برای مقالات زیر چاپ، چون شماره Issue و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (Forthcoming 2012) استفاده می شود. در گذشته از عبارت In Press استفاده می شد، اما چون برخی ژورنالها فقط به صورت الکترونیکی هستند و نسخه چاپی ندارند، دیگر از این عبارت استفاده نمی شود.

 

استناد به منابع غیر فارسی یا غیر انگلیسی:

برای همه نویسندگان: نام خانوادگی – حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله به زبان اصلی. نام ژورنال به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. زبان اصلی.

مثال:

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian.

در صورت تمایل، می توان عنوان مقاله را به انگلیسی ترجمه و در کروشه قرار داد. اما بقیه موارد مانند رفرنس بالا انجام می گیرد.

Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students].Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

 

 

رفرنس های ثانویه

گاهی در مقاله ای به رفرنس های دیگری اشاره می شود که حاوی مطالب مورد نیاز شما است، ولی دسترسی به آن منبع ثانویه برای شما امکان پذیر نیست. در متن شماره رفرنس ثانویه که در اختیار ندارید را شماره گذاری می کنید ولی در قسمت منابع مانند مثال زیر عمل نمایید.

 Johnson VA, Brun-Vezicnet F. Update of the drug resistance mutations is HIV-1. top HIV Med 2005; 13: 125-31. In: Deeks SG. Antiretviral treatment of HIV infected adults. BMJ 2006; 332: 1489-93.

 

 

نحوه نگارش مقاله کنفرانس به عنوان رفرنس

 

چنانچه منبع مورد استفاده حاصل یک کنفرانس باشد (conference proceedings) که به چاپ رسیده است برای نگارش آن به صورت رفرنس نام ویراستاران، عنوان مطلب مورد استفاده، نام کنفرانس، سال و ماه و روز آن و محل آن سپس محل نشر و ناشر و سال نشر نوشته می شود. مثال:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the 10th International congress of EMG and clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amesterdam: Elsevier; 1996.

 

چنانچه منبع مورد استفاده مقاله ارائه شده در یک کنفرانس باشد که در کتابچه کنفرانس به چاپ رسیده است برای نگارش آن به صورت رفرنس، نام ارائه دهندگان مقاله، عنوان مقاله، سپس کلمه In: ، نام نویسندگان کتاب کنفرانس و کلمه editors و سپس نام کنگره و سال و ماه روز آن و محل اجرای کنفرانس. محل نشر، ناشر، سال و صفحه مورد استفاده می آید.

مثال:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, editors. MEDINFO 72. Proceeding of the 7th world congress on Medical informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland, 1992. P1561-5.

 

 

چار چوب ارائه گزارشهای موردی:

 باید دارای چکیده فارسی، واژه‎های کلیدی، مقدمه، شرح حال، بحث، منابع و چکیده انگلیسی باشند.

 الف: بخش مقدمه

 ب: بخش معرفی بیمار: در این بخش به شرح حال بیمار و یافته های بالینی و پاراکلینیکی تا حدی که منظور از نوشتن مقاله حاصل گردد، پرداخته می شود.

 ج: بخش بحث: دراین قسمت فقـط خصوصیات مطالعه شده مورد بررسی قرار میگیرد، باید از تکرار پاراگرافهایی که درمورد شــرح بیماری و سایر خصوصیات آن در کتابهای معتبر یافت می شود، خودداری گردد. اهمیت یافته های کنونی با آنچه در بررسی های مشابه توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه و نتیجه گیری می گردد.

 

 

 نحوه ارائه مقالات گردآوری شده:

 به شرطی پذیرفته می‎شوند که نویسنده از افراد آگاه به موضوع خاص بوده و مقاله نیز به تعداد قابل قبولی منابع، مآخذ (حداقل 8 منبع)، مستند داشته باشد.

  توضیحات قابل توجه:

 •  مقالات رسیده، توسط هیئت تحریریه مجله با همکاری مشاوران مورد داوری قرار گرفته و در صورت تائید‍‍‍‍‍، پس از انجام اصلاحات (درصورت لزوم ) و ویرایش با رعایت نوبت، به چاپ خواهد رسید. ضمناً مقالات ارسالی بازگشت داده نمی شود.
 •  رعایت موارد مندرج در ارائه متن مقالات الزامی است.
 •  همراه مقاله ارسالی، نامه‎ای با امضای نویسنده(گان) مقاله، مبنی بر موافقت ایشان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر، ضمیمه گردد.
 •  در متن مقاله باید از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند خودداری گردد.
 • در متن مقاله اسامی نویسندگان خارجی به لاتین تایپ شود در صورتی که بیش از یک نویسنده باشد بقیه به صورت " و همکاران" ذکر گردد.
 •  تمام و یا قسمتی از مقالات ارسالی نباید در مجله‎ای به زبان فارسی چاپ شده باشند. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‎های علمی ارائه شده است، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعلام گردد.
 •  هرگونه نقل، اقتباس، چاپ و انتشار مطالب مجله بدون اجازه کتبی سردبیر ممنوع است و پس از کسب مجوز، با ذکر نام مأخذ، مجاز می‎باشد.
 •  مجله در رد، قبول، ویرایش، تلخیص و اصلاح مقالات، آزاد است. مقالات ارسالی، مسترد نخواهد شد.
 •  ترتیب درج مقالات تابع مقررات خاص خود مجله است و به درجه علمی و شخصیت نویسندگان آن بستگی ندارد.
 • تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 •  مقالات پس از تصویب سردبیر و هیأت تحریریه در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.
 •  مسؤولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده است.
 •  برای نویسنده اول ( مؤلف مسؤول ) هر مقاله، سه نسخه از مجله مربوطه ارسال میگردد.
 •  مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی خود را موظف می داند حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از وصول مقاله نتیجه نهایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را، به صورت کتبی به اطلاع نویسنده برساند.