درباره نشریه

عنوان

مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

مدیر مسؤول

دکتر محمدرضا حیدری، استادیار دانشگاه شاهد

سردبیر

دکتر نفیسه ظفرقندی، دانشیار دانشگاه شاهد

مدیر اجرائی

رضا نوروززاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره انتشار

فصلنامه

زمینه فعالیت علمی

پرستاری و مامایی، پزشکی و علوم مرتبط با سلامت

کارشناس مجله

لیلا هاشمی

نشانی

تهران-ابتدای آزادراه خلیج فارس(تهران-قم)روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد،معاونت پژوهشی وفناوری،مرکز چاپ وانتشارات، دفتر مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری -صندوق پستی:18155/159

پست الکترونیکی

ecnm@shahed.ac.ir