بررسی میزان رضایت آگاهانه بیماران پیش از عمل جراحی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) سال 1392

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

بررسی رضایت آگاهانه قبل از جراحی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی

چکیده
مقدمه : رضایت آگاهانه تنها تضمین کننده محافظت از بیماران در برابر درمان های نا خواسته پزشکی نیست ، بلکه ایجاد امکان درگیرشدن فعال بیمار در برنامه ها و مراقبت های پزشکی را فراهم می کند. در این مقاله ابعاد رضایت آگاهانه اخذ شده قبل از اعمال جراحی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی : مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد.در این مطالعه 380 بیمار بستری در بخش های جراحی بیمارستان شهید مصطفی خمینی از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. و داده ها با استفاده از نرم افزار
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.spss
یافته ها : نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها 7/29% از بیماران فرم رضایت نامه را خودشان امضا کرده بودند. تنها22% فرم را مطالعه کرده بودند و 5/19 % معتقد بودند فرم رضایت نامه قابل درک بوده است . بیماران درباره تشخیص بیماری(9/8%)،نوع درمان(8/11%)،میزان موفقیت درمان(22%)،میزان شکست درمان(3/36%)،سایر روش های درمانی(7/37%)،عوارض احتمالی جراحی(3/47%)، هزینه ها(7/50%)، پیش آگهی درمان(7/20%)و مدت زمان بستری(3/27%) هیچ توضیحی را دریافت نکردند. کمتر از نیمی از بیماران (1/42%) تمایل داشتند اطلاعات بیشتری به آنان داده شود.
نتیجه گیری : با توجه به تاثیر روند رضایت آگاهانه بر روند درمان و ارتباط پزشک با بیماران ، لازم است نقص های موجود در این زمینه مورد عنایت قرار گرفته و برنامه ای جهت تقویت ارتباط پزشک با بیماران برای اخذ رضایت آگاهانه مطلوب در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات