تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی بین‌الملل ارس، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

رفتارهای نامحترمانه و خشونت آمیز مشکلات پیچیده ای در حرفه پرستاری هستند. حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسان ها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیت شان در آن کار بیشتر خواهد بود. این مطالعه با هدف تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در بین پرستاران بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
این مطالعه کیفی بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1390) انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد. از مشاهدات متمرکز مشارکتی و یادداشت برداری نیز برای جمع آوری داده استفاده شد. مصاحبه ها خط به خط دست نویس و مطابق رویکرد "تحلیل محتوای" آنالیز شدند. رضایت نامه شفاهی برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا اخذ گردید.
مضمون اصلی این مطالعه "تنش زا بودن بی حرمتی" بوده است. رفتارهای نامحترمانه در طیف وسیعی از سوی سرپرستار تا همکار و پزشک و همراه بیمار بوده است. از رفتارهای مقابله ای پرستاران در برابر بی حرمتی "بی تفاوتی به کار" "ترسیدن "و " عصبانیت و تهاجم " بوده است. تازه کار بودن، مشخص نبودن حیطه وظایف حرفه ای، دستوری بودن حرفه و رئیس و مرئوسی و نداشتن حامی، بستری برای بروز رفتارهای توهین آمیز بودند.
رفتارهای نامحترمانه در محیط کاری، تنش زا می باشد. رخداد چنین رفتارهایی تاثیری عمیق بر رضایتمندی و کارآیی آنان دارد. مطالعات وسیع تر و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات