درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران

نویسندگان

1 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 مربی،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت از خانواده بیماران بدحال جزء ضروری وظایف پرستار است. با این حال، علیرغم این واقعیت که پرستار مسئول رفع نیازهای خانواده است، به چگونگی انجام این وظیفه توسط پرستاران کمتر پرداخته شده است. آگاهی در این زمینه موجب می شود تا پرستاران مراقبت ویژه، مراقبت پرستاری مناسبی را برای بیماران بدحال و بستگان نزدیک آن ها فراهم کنند. این تحقیق برای تعیین درک پرستاران ICU از وظایف خود در قبال خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه انجام شد.
مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. 114 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان 3 بیمارستان آموزشی شهر تهران(1390) مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی درک پرستاران از وظایف خود در قبال خانواده بیماران بدحال از پرسشنامه 19 مقوله ای" درک پرستاران از نقش خود در قبال خانواده بیمار " استفاده شد. درک پرستاران از وظایف خود در قبال خانواده و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک با استفاده از آماره های غیر پارامتری توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ی
نتیجه گیری: عدم درک پیرامون وظایف پرستاری در قبال خانواده می تواند ناشی ازکمبود آگاهی از اهمیت مشارکت و حضور خانواده بیمار در بخش مراقبت ویژه باشد. افزایش درک پرستاران از موقعیت خانواده در روند مراقبت از بیمار بدحال می تواند یک راهبرد عملیاتی مفید در بخش های مراقبت ویژه تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات