اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حیدری

دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دانشگاه شاهد

ecnm.shahed.ac.ir
heidari43yahoo.com
021-66418590-2

سردبیر

نفیسه ظفرقندی

زنان و زایمان دانشیار
دانشگاه شاهد

nafis_zafarymail.com

دبیر اجرایی

نسرین علایی

دکترای تخصصی پرستاری استادیار/دانشگاه شاهد

n_alaieyahoo.com

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی کارشناسی/دانشگاه شاهد

ecnm.shahed.ac.ir
ecnmshahed.ac.ir
021-51215126

اعضای هیات تحریریه

فروزان آتش زاده شوریده

دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

f_atashzadehsbmu.ac.ir
88655366-71

فضل الله احمدی

دکترای تخصصی پرستاری استاد
دانشگاه تربیت مدرس

ahmadifmodares.ac.ir
82883553

طاهره اشک تراب

دکترای تخصصی پرستاری / فلوشیپ اخلاق زیستی دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

t_ashktorabsbmu.ac.ir

فاطمه الحانی

آموزش بهداشت دانشیار
تربیت مدرس

kowssar2002yahoo.com
021-82883891

منیره انوشه

آموزش بهداشت دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس

anooshehmodares.ac.ir
82883813

مریم جدید میلانی

دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دانشگاه شاهد

milani2000iryahoo.com
66418590

ناهید رژه

دکترای تخصصی پرستاری دانشیار/ دانشگاه شاهد

rejeshahed.ac.ir
66418590

پروین رهنما

آموزش بهداشت استادیار/دانشگاه شاهد

p_rahnama1381yahoo.com
66418590

عباس عباس زاده

دکترای تخصصی پرستاری / فلوشیپ اخلاق زیستی استاد/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

aabaszadehhotmail.com

مسعود فلاحی خشکناب

دکترای تخصصی پرستاری / فلو روانپزشکی سالمندی دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

fallahiuswr.ac.ir

انوشیروان کاظم نژاد

آمار حیاتی استاد
دانشگاه تربیت مدرس

akliliyahoo.com
82883875

عیسی محمدی

دکترای تخصصی پرستاری دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس

mohammademodares.ac.ir
82883550

غلامرضا محمودی شن

دکترای تخصصی پرستاری استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

mahmudishgoums.ac.ir

اطهر معین

متخصص پوست و مو / فلوشیپ ایمونولوژی و آلرژی دانشیار
دانشگاه شاهد

sj812003yahoo.com
021-88969437

مجیده هروی کریموی

دکترای تخصصی پرستاری دانشیار/دانشگاه شاهد

heravishahed.ac.ir
66418590