موانع به‌کارگیری اصول اخلاق حرفه‌ای در بالین از دیدگاه پرستاران و مدرسان پرستاری دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۴

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدة روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلا مآباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژة نوزادان، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.

چکیده

مقدمه: بسیاری از پرستاران در به‌کارگیری دانش اخلاقی خود با مشکل مواجه هستند و درعمل نمی‌توانند یک اخلاق حرفه‌ای را به‌نمایش بگذارند.
روش: مطالعۀ حاضر با هدف تعیین موانع رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در مراقبت‌های بالینی انجام شده است. این مطالعه که یک مطالعۀ توصیفی تحلیلی است که بر روی ۲۱۷ پرستار و ۱۸ نفر از اساتید پرستاری در سال ۱۳۹۴ انجام شد. روش نمونه‌گیری در پرستاران، تصادفی ساده و درمورد اساتید، به‌روش سرشماری بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته شامل ۳۳ سؤال بود که موانع رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای را می‌سنجید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۲۲ و آزمون t مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: از دیدگاه پرستاران، مهم‌ترین مانع مدیریتی در اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای کمبود پرسنل (۹۲/۰±۱۲/۴) و از دیدگاه اساتید پرستاری، کمبود آموزش‌های لازم در زمینۀ موضوعات اخلاقی در دوران تحصیل کارشناسی پرستاری (۸۹/۰±۷۲/۳) بود. مهم‌ترین مانع محیطی از دیدگاه پرستاران، ازدحام بخش (۸۸/۰±۶۶/۳) بود و از دیدگاه اساتید پرستاری، تغییرات بیولوژیک بدن در شیفت کاری شبانه (۸۲/۰±۷۲/۳) بود. کمبود وقت، مهم‌ترین مانع فردی مراقبتی از دیدگاه پرستاران (۶۲/۰ ± ۴۴/۴) و از دیدگاه اساتید پرستاری (۶۶/۰±۲۸/۴) بود.
نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌های مطالعۀ حاضر پیشنهاد می‌شود ضمن به‌کارگیری نیروهای پرستاری بیشتر، در برنامۀ آموزش پرستاری اصول مدیریت صحیح زمان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات