بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

3 دانشیار، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد تمام، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ازآنجایی‌که به‌کارگیری کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستار می‌تواند مراقبت ایمن را برای بیمار فراهم کند، هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه بیماران دررابطه ‌با میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم بوده است.
روش کار: در این پژوهش توصیفی- مقطعی210 نفر از بیماران بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی جهرم شرکت داشتند که به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه پژوهشگرساخته شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی و هفت سؤال اختصاصی در حیطۀ تعهد حرفه‌ای با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بود. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین میزان رعایت کدهای اخلاق تعهد حرفه‌ای 86/7±57/24 بود. بیشترین میانگین مربوط‌به گویه: «احترام به حریم خصوصی» با میانگین 99/2±69/3 و کمترین میانگین مربوط‌به گویه: «داشتن صداقت» با میانگین 63/1±75/2 (ازکل0تا 4) بود. بین هیچ‌کدام از مشخصات جمعیت‌شناختی بیماران و رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای پرستاران ارتباط معنا‌دار آماری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به نتایج به‌نظر می‌رسد حفظ و ارتقاء وضعیت موجود و شناسایی علل بروز برخی کاستی‌ها در رعایت معدودی از کدهای اخلاق حرفه‌ای می‌بایست مدنظر مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات