بررسی رابطه سبک های مقابله و سلامت روان پرستاران

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

2 دکتری روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت جسمی و روانی پرستاران و راهبردهای آن‌ها برای مقابله با استرس‌ها به شکل مستقیم با کیفیت عملکرد آن‌ها در مراقبت از بیماران در ارتباط می‌باشد. ازاین‌رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ سبک‌های مقابله و سلامت روان پرستاران می‌باشد.
روش: نوع پژوهش توصیفی هم‌بستگی است. جامعه آماری، کلیه پرستاران بیمارستان بود که 114 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد سلامت روانی با 28 گویه و پرسش‌نامه استاندارد سبک‌های مقابله با 48 گویه بود که ضریب پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 83/0 به‌دست آمد.
یافته‌ها: میانگین سبک‌های اجتناب‌مدار و هیجان‌مدار بالاتر از حد متوسط و سبک مسئله‌مدار پایین‌تر از حد متوسط است. میانگین علائم جسمانی، علائم اضطرابی و علائم اجتماعی بالاتر از حد متوسط است؛ اما علائم افسردگی پایین‌تر می‌باشد. میانگین سلامت روان پرستاران به میزان 20/36 بالاتر از نقطۀ برش فرضی 23 می‌باشد. از میان سبک‌های مقابله، فقط سبک مسئله‌مدار و هیجان‌مدار قابلیت پیش‌بینی سلامت روان را دارند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهشی توجه فزاینده به سلامت روان پرستاران ازطریق آموزش راهبردها و سبک‌های سالم برای مقابله با استرس‌های محیط کاری‌شان پیشنهاد می‌شود 

کلیدواژه‌ها

موضوعات